Załącznik do Uchwały Zarządu Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej 

z dnia 12.04.2021 r.  

REGULAMIN

Wydarzeń OEE realizowanych na platformie live.oees.pl 

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniach Open Eyes Economy, organizowanych w ciągu roku przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej, odbywających się online (bez udziału publiczności). 

I. DEFINICJE


Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuję się następujące znaczenie:

 1. Serwis – poprzez Serwis należy rozumieć:
  a) stronę internetową (Strona):  https://live.oees.pl
  b) platformę streamingową (Platforma Streamingowa): https://live.oees.pl
  c) system rejestracyjny (System Rejestracyjny): https://live.oees.pl/rejestracja/

 2. Organizator – Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej z siedzibą w Krakowie przy ulicy ks. I. J. Skorupki 22, 31-519 Kraków, NIP: 676-22-93-050, REGON: 120037591, KRS 0000232184, tel. + 48 12 423 76 05, e-mail: biuro@fundacjagap.pl lub biuro@oees.pl
 3. Wydarzenia Open Eyes Economy (OEE) – to wydarzenia towarzyszące w ciągu roku, poprzedzające wielki szczyt listopadowy – Open Eyes Economy Summit, organizowane w Polsce, jak i za granicą. Wydarzenia OEE odbywać będą się w formule hybrydowej bądź online. 
 1. Platforma streamingowa – dedykowane narzędzie interaktywne, poprzez które odbywają się wydarzenia OEE w formie online, dostępne pod adresem: https://live.oees.pl
 2. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do udziału w wydarzeniach OEE.
 3. Agenda – program poszczególnych wydarzeń udostępniony w Serwisie składający się z listy prelegentów oraz tytułów ich wystąpień. Agenda ma charakter orientacyjny i może ulegać zmianom nawet w trakcie trwania wydarzeń.
 4. Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników, stanowiący integralną część regulaminu, dostępny w Serwisie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w wydarzeniach OEE, a także prawa do wszelkich elementów tekstowych i graficznych wykorzystanych w Serwisie, za wyjątkiem elementów pochodzących od osób trzecich (w szczególności logotypów partnerów, sponsorów, etc.), przysługują Organizatorowi i mogą być wykorzystywane jedynie w oparciu o zgodę (licencję) udzieloną przez Organizatora.
 2. W sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu lub uczestnictwem w wydarzeniach OEE możesz skontaktować się z Organizatorem poprzez pocztę e-mail, pod adresem: biuro@oees.pl, albo telefonicznie pod numerem: +48 12 423 76 05.
 3. Akceptacja Regulaminu jest wymogiem do dokonania rejestracji, a tym samym udziału w wydarzeniach OEE.
 4. Użytkownicy i Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU 

 1. Korzystanie z Serwisu oraz wszelkich jego funkcji wymaga dostępu do sieci Internet oraz zastosowania standardowej przeglądarki internetowej.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych przesyłanych za pośrednictwem Serwisu, Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożeń związanych z korzystaniem z Serwisu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad Serwisu, w szczególności:

  a) niedostarczania treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu lub systemów wykorzystywanych przez podmioty biorące bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;

  b) niedostarczania treści mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub mogących w jakikolwiek innych sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje;

  c) niedostarczania treści zawierających wirusy komputerowe oraz inne niebezpieczne oprogramowanie typu „worms”, „trojan horses”, „keyloggers” lub inne;

  d) niedostarczania treści powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści – jak również dostarczania wszelkich innych treści bezprawnych.

IV. REJESTRACJA

 1. Proces rejestracyjny Użytkowników wydarzeń OEE jest możliwy od 14 kwietnia 2021 r., wyłącznie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie.
 2. Udział w wydarzeniach OEE w charakterze Użytkownika jest nieodpłatny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia możliwości rejestracji na wydarzenie przed jego rozpoczęciem.
 4. Organizator wyróżnia następujące kategorie osób rejestrujących się na wydarzenie:

  a) Uczestnik – osoba fizyczna uprawniona do udziału w wydarzeniach OEE.
  b) Prelegent – osoba fizyczna uprawniona do wygłoszenia prelekcji podczas wydarzeń OEE, zaakceptowana przez Organizatora.
  c) Partner – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub przedstawiciel osoby prawnej, która dostarcza treści oraz opiekę merytoryczną nad wydarzeniem. Partner zapewnia wsparcie w postaci programu wydarzeń OEE, prelegentów (osoby merytoryczne) i osób wskazanych przez niego i występujących w jego imieniu podczas wydarzenia oraz dostarcza środki materialne bądź niematerialne za możliwość promocji swojej działalności.
 1. Zgłoszenia udziału w wydarzeniu OEE dokonuje się poprzez uzupełnienie i przesłanie udostępnionego w Serwisie formularza rejestracji.
 2. Udział w wydarzeniach OEE jest możliwy wyłącznie w formie online za pośrednictwem platformy.
 3. W formularzu rejestracji Użytkownik podaje następujące dane: imię; nazwisko; adres e-mail (na ten adres zostanie przesłana wiadomość potwierdzająca uczestnictwo w wydarzeniu OEE, kod do logowania na platformę oraz inne informacje dotyczące organizacji wydarzenia); numer telefonu; stanowisko; nazwa instytucji.
 4. Przed wysłaniem formularza rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności. 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH OEE (ONLINE)

 1. Użytkownik uprawniony do korzystania z uczestnictwa w wydarzeniach OEE dokonuje rejestracji za pośrednictwem Serwisu. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje wiadomość potwierdzającą udział w wydarzeniu wraz z indywidualnym kodem, na podany adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym (kod dedykowany jest do każdego Użytkownika w sposób indywidualny, w związku z czym, zakazane jest udostępnianie oraz powielanie go osobom trzecim), dzięki któremu umożliwione jest logowania oraz korzystanie z platformy.
 2. W celu poprawnego zakończenia rejestracji Użytkownik może być również proszony, o dokonanie dodatkowej aktywacji logowania na platformie, w tym z wykorzystaniem poczty e-mail, zgodnie z informacjami wyświetlanymi w platformie streamingowej.
 3. Organizator, ze względu na ograniczoną ilość miejsc, zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w danym pokoju platformy streamingowej.
 4. Korzystanie z platformy streamingowej może odbywać się wyłącznie na zasadach i zakresie wskazanym w Regulaminie.
 5. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy oraz usług:

  a) urządzenie z dostępem do Internetu;
  b) dostęp do poczty elektronicznej; 
  c) najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script, 
  d) programu do odczytu plików w formacie PDF; 
  e) aktywna i poprawnie skonfigurowana na urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta, usługa transmisji danych udostępniona przez operatora telekomunikacyjnego lub uruchomione łącze bezprzewodowe.


 6. Podczas wydarzeń OEE obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń wyświetlanych oraz przekazywanych treści.

VI. ZASADY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH OEE W FORMIE ONLINE

 1. Wstęp do wydarzeń OEE w formie online, w którym odbywają się wydarzenia programowe mają wyłącznie Akredytowani użytkownicy wydarzeń OEE w formie online.
 2. Użytkownik staje się Akredytowanym użytkownikiem wydarzeń OEE w formie online po potwierdzeniu akredytacji w platformie wydarzeń OEE  poprzez logowanie, podając adres e-mail oraz unikalny kod (ustawione przez Użytkownika w sposób indywidualny hasło do logowania na platformę). 
 3. Akredytowany użytkownik wydarzeń OEE w formie online jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz przepisów, jakie obowiązują na platformie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi będące następstwem działań siły wyższej.
 5. Użytkownicy w trakcie wydarzeń OEE są zobowiązani do poszanowania praw i godności osobistej innych Użytkowników. Użytkowników obowiązuje bezwzględny zakaz nękania innych Użytkowników. Za nękanie przyjmuje się: obraźliwe komentarze słowne dotyczące płci, tożsamości płciowej, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, rozmiaru ciała, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, umyślne zastraszanie, prześladowanie i niepożądana uwaga seksualna. Ponadto, podczas trwania wydarzeń OEE zabrania się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi i prezentacje przedstawiane w trakcie wydarzeń programowych wydarzeń OEE.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://live.oees.pl 
 2. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, który przesłał Organizatorowi formularz rejestracji Użytkownika odbywał się będzie drogą elektroniczną, ze strony Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas rejestracji, a ze strony Organizatora za pośrednictwem adresu rejestracja.live@oees.pl lub innego adresu w domenie oees.pl bądź fundacjagap.pl.
 3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
 4. W przypadku wątpliwości co do interpretacji wersją wiążącą jest tekst Regulaminu w języku polskim.
 5. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wiążącej interpretacji Regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.